Пропозиція укласти договір (оферта)

на таких умовах:

«публічний ДОГОВІР

Про НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. Кременець Тернопільської області                                01.02.2023 р.

Кременецький ботанічний сад в особі директора Ліснічук Антоніни Миколаївни, що діє на підставі Положення про Кременецький ботанічний сад, пропонує необмеженому колу осіб укласти цей Договір про надання послуг з екскурсійного обслуговування (далі – Договір) на таких умовах:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Пропозиція укласти договір (Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі згідно зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що є складовою частиною Оферти.
  • Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Замовників.
  • Договір включає Перелік та розцінки платних послуг, що надаються Кременецьким ботанічним садом на 2023 рік (далі – Перелік) та наказ Кременецького ботанічного саду «Про затвердження Положення про порядок обробки персональних даних» від 10.2014 р. № 22-а (далі – Наказ № 22-а), які розміщені на Веб-сторінці.
  • Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його Оферту на умовах, визначених Офертою шляхом оплати Послуг. Акцепт підтверджує, що Замовник ознайомився та погодився з умовами Оферти.
  • Якщо Замовник не згодний з умовами Оферти, він не має права укладати Договір.
  • Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем передоплати Послуг.
  • Замовник – будь-яка особа, яка має законне право вступати в договірні відносини, і яка уклала Договір.
  • Сторона – Замовник або Виконавець залежно від контексту.
  • Сторони – Замовник та Виконавець.
  • Веб-сторінка – сайт Виконавця, доступний за посиланням https://krembotsad.in.ua, на якому розміщена Оферта.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з екскурсійного обслуговування на умовах Договору (далі – Послуги), а Замовник їх оплатити та прийняти.
  • Особа, яка бажає укласти Договір, повинна повідомити Виконавцю про такі бажані деталі надання Послуг перед Акцептом: дата, час, місце, тривалість, назва послуги з Переліку, кількість осіб у групі (у випадку замовлення групової екскурсії). У разі згоди Виконавця на такі деталі Замовник може здійснити Акцепт.
  • Замовник, укладаючи Договір, підтверджує, що придбає у Виконавця Послуги виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

 

 1. ОПЛАТА та ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ
  • Надання Послуг здійснюється за попередньою оплатою шляхом безготівкового розрахунку.
  • Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця.
  • У випадку не підписання Замовником Акта наданих Послуг (далі – Акт) Послуги вважаються наданими, а Акт – таким, що підписаний Сторонами.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Замовник зобов’язується:
   • Надати своє найменування, місцезнаходження, номер телефону, кількість осіб у групі.
   • Оплатити Послуги.
   • Прибути в час та місце надання Послуг.
   • Прийняти надані Послуги.
   • Підписати Акт.
   • Дотримуватися правил перебування у місці надання Послуг та загальноприйнятих норм моралі.
   • Відшкодовувати збитки, завдані його неправомірними діями.
   • Виконувати інші обов’язки за Договором.
 • Замовник має право:
  • Отримати усю необхідну інформацію щодо Послуг.
  • Скористатися Послугами.
 • Виконавець зобов’язується:
  • Надати усю необхідну інформацію щодо Послуг.
  • Надати Послуги.
  • Виконувати інші обов’язки за Договором.
 • Виконавець має право:
  • Відмовитися в односторонньому порядку від Договору у випадку невиконання Замовником своїх обов’язків.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН та ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
  • У випадку порушення своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та законодавством України.
  • Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості Замовника скористатися Послугами внаслідок несприятливих погодних явищ, а також за невідповідність наданих Послуг сподіванням Замовника та/або за неотримання задоволення від наданих Послуг, оскільки їх оцінка кожною людиною є суб’єктивною.
  • Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна протягом 24 годин письмово повідомити про це іншу Сторону з наданням документа, виданого компетентним державним органом.
  • У разі понесення Виконавцем збитків, пов’язаних з порушенням Замовником законодавства або Договору, Замовник зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
  • Усі спори вирішуються у встановленому законодавством порядку за місцезнаходженням Виконавця.

 

 1. Персональні дані
  • Сторони підтверджують, що попередньо ознайомились із Законом України «Про захист персональних даних» (далі – Закон № 2297), Наказом № 22-а, їх зміст є зрозумілий та визнають, що добровільно та інформовано:
 • надали згоду на обробку своїх персональних даних на умовах Наказу № 22-а;
 • взяли на себе зобов’язання про нерозголошення персональних даних у такій редакції: «Відповідно до статті 10 Закону України “Про захист персональних даних” зобов’язуюсь не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі мені у зв’язку з виконанням посадових (службових) або трудових обов’язків. Підтверджую, що зобов’язання буде чинним після припинення мною діяльності, пов’язаної з обробкою персональних даних, крім випадків, установлених законом.»;
 • є повідомленими про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом № 2297, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються їх персональні дані на умовах Наказу № 22-а.

 

Публічний договір про надання послуг з екскурсійного обслуговування (оферта)

Наказ № 22-а