ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

Наукова тема: Інтродукція та збереження ex situ біологічного різноманіття рослинного світу.

Мета-введення в культуру ендемів, реліктів, рідкісних і зникаючих видів,  рослин природної флори длязбереження, збагачення рослинного біорізноманіття та можливостей їх репатріації.

Завдання:

 • створення інтродукційних ділянок рідкісних та видів природної флори;
 • вивчення еколого-біологічних особливостей рідкісних, ендемічних та видів природної флори;
 • розробка первинної агротехніки вирощування цих рослин;
 • накопичення достатньої кількість насіннєвого та посадкового матеріалу для відтворення даних видів;
 • створення експозиційно-колекційних ділянок рідкісних і видів природної флори;
 • розширення колекційного фонду рослин;

 

 

Актуальність завдань зумовлена й тим, що понад 80% площі України використовується як господарський клин і, що багато видів зростають на малих ділянках, часто в дуже обмеженій кількості особин, тобто знаходяться на межі вимирання.

Збереження  видів природної флори у вигляді живих колекцій є традиційними для ботанічних садів. Колекції рослин є першоджерелом для наукових досліджень, результатами яких у кінцевому вигляді виливаються у розробки технології вирощування у культурі, формування штучних фітоценозів для паркознавства, ландшафтного дизайну, а також можуть бути використані у висхідному стані як цінний генетичний матеріал для поліпшення існуючих та нових сортів.

Структура досліджень:

Розділ І. Інтродукційне вивчення десінентної флори:

 1. Інтродукція видів рослин занесених до Червоної книги, списків CITES, ЧК МСОП, Бернської конвенції,  Європейського Червоного списку.
 2. Інтродукція регіонально-рідкісних видів Тернопільської області,  ендемів та реліктів, що мають регіональний природоохоронний статус.

Розділ ІІ. Формування колекційного фонду рослин природної флори.

 1. Формування колекцій класу дводольних  рослин.
 2. Формування колекцій класу однодольних  рослин.

 

ТЕМА НДР 2017-2020 р. р.

Структура досліджень 

Тема 1: «Збереження та відтворення рідкісних видів рослин Кременецьких гір в умовах динамічних антропогенних трансформацій».

Мета: Показати біологічні основи конструювання популяцій раритетних видів рослин у зв’язку із їх відновленням у природних ценозах Кременецьких гір.

Завдання:

 • розробити ефективні прийоми розмноження окремих раритетних видів та закласти реінтродукційний розсадник на базі Кременецького ботанічного саду;
 • виділити модельні види раритетних рослин-інтродуцентів з перспективою їх реінтродукції;
 • виділити модельні види раритетних рослин природної флори з перспективою їх репатріації;
 • надати еколого-ценотичне обґрунтування створення популяцій досліджуваних раритетних видів рослин;
 • провести експериментально-польові дослідження щодо конструювання популяцій раритетних видів рослин.

Тема 2: « Раритетна складова флори Поділля».

Мета: Дослідження раритетної компоненти флори Поділля.

Завдання:

 • скласти список рідкісних та зникаючих видів Поділля;
 • встановити сучасний стан поширення рідкісних видів рослин на територіях природно-заповідного фонду з використанням гербарних зразків, літературних джерел та власних досліджень;
 • провести географічний, біоморфологічний, еколого-ценотичний, созологічний аналіз рідкісних видів;
 • оцінити успішність інтродукції рідкісних та зникаючих видів в умовах культури.

Відділ фітосозології створений у 2001 році та відноситься до наукового підрозділу Кременецького ботанічного саду. Колекційний фонд рослинних зразків, які формують колекцію видів природної флори та колекцію рідкісних рослин, становить 428 видів у т.ч. форми, гібриди, сорти. Найбільше представлені родини:  Asteraceae – 45 видів, Ranunculaceae – 32 види, Lamiaceae – 28 видів. Колекція рідкісних рослин нараховує 143 види – 62 регіонально рідкісних та 81 рідкісних видів рослин, серед яких найбільше представників родини Liliaceae – 16 видів.

Створено експозицію із залученням рослин природної флори.

Усі інтродуценти знаходяться у звичайному агротехнічному фоні відкритого культурного комплексу. Зволоження атмосферне, полив відсутній. Весняне підживлення проводиться лише для рідкісних видів. Агротехніка вирощування звичайна. На зиму рослини не вкриваються.

Працівниками відділу створюються експозиції, надаються консультації, здійснюються обстеження територій, оформлення наукових обґрунтувань, озеленення. Співробітники відділу проводять екскурсії в природні біоценози та по території ботанічного саду.

 

Перелік нормативно-правових актів  для виконання роботи:

Конвенція про біорізноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992),

Конвенція про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ в Європі (Берн, 1979);

Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу (Відень, 2005)

Закони України:

 • «Про загальну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки».
 •  «Про охорону навколишнього природного середовища».
 • «Про рослинний світ».
 • «Про Червону книгу України».
 • «Про природно-заповідний фонд».

Постанови ВР України:

 • «Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».
 • «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні».

Постанови КМ України:

 • «Про затвердження Державної програми «Ліси України» на 2002-2015 роки».
 •  Положення «Про регіональні кадастри природних ресурсів».
 •  Положення «Про Зелену книгу України».
 • «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України».

Накази Мінекоресурсів України:

 • «Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках».